دانشگاه آزاد گلبهار http://golbaharcity.mihanblog.com 2020-05-26T17:13:12+01:00 text/html 2012-12-17T18:15:24+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی برف http://golbaharcity.mihanblog.com/post/273 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">برف و آدم برفی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">امروز گلبهار حسابی برف اومدش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دانشگاه رو سفید پوش كرده بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بچه ها هم رفتند و توی حیاط دانشگاه یه چندتا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;آدم برفی به صلیقه های خودشون ساختند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div> text/html 2012-12-16T17:58:52+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی مه http://golbaharcity.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">مه آلود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">امروز دوشنبه سر صبح دانشگاه گلبهار دیدنی بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اینقدر هوا مه آلود بودش كه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ساختمون به اون عظمت تا جلوی پله ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اصلا دیده نمی شدش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یه صحنه رویایی شده بودش</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-12-13T13:31:59+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی انتشارات http://golbaharcity.mihanblog.com/post/271 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">روزهای شلوغ انتشارات</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دیگه كم كم داره آخر ترم میشه و كم كم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">داره انتشارات شلوغ و پلوغ میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دیگه داره كم كم بوی جمع و جور كردن جزوه ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از دور دست ها به گوش می رسه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">كم كم همه دست به كار شدن كه جزوه هاشونو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">كامل كنن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خلاصه اینكه حسابی این روزا كارو كاسبی بروبچ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">انتشارات سكه هستش و صد البته شلوغ.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شواهد گویای اونه كه هفته دیگه اوج شلوغی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">انتشارات باشه</font></div> text/html 2012-12-12T15:28:41+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی برف و بوران http://golbaharcity.mihanblog.com/post/270 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">دانشگاه در محاصره برف&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از سر صبح داشت همین جوری نم نم بارون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">میومدش كه به ناگاه تبدیل شدش به برف</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اونم چه برفی ی ی ی ی ی ی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تا اومدیم به خودمون اسیر برف و بوران شدیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ولی عجب منظره زیبایی شده بودش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div> text/html 2012-11-07T17:19:58+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی بدو بدو چوب حراج زدم http://golbaharcity.mihanblog.com/post/269 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">چند می گیری دانشگاه رو بخری؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">5 میلیارد ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">10 میلیارد ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یا شایدم 100 میلیارد ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">فروخته شد به اون آقایی كه اون گوشه نشسته سبیلشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شبیه پوآروست !!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">درست فهمیدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دانشگاه دیگه بی دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زمزمه هایی هستش كه یكی از ارگان ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دست گذاشته روی دانشگاه و می خواد دانشگاه رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یجا كمپلت از بیخ و بنیان درجا همونجا كجا اینجا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از این ورا داشتیم رد میشدیم .....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ببخشید قاطی شدش (:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خلاصه اینكه یكی می خواد دانشگاه رو بخره !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اینا هم می خوان دانشگاه رو بفروشن !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دلیل فروش رو هم از اون طرف كاهش ورودی های</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">جدید و از این طرف افزایش هزینه ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">باعث شده كه مسئولین به فكر فروش دانشگاه بیافتند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">حالا تكلیف بچه ها چی میشه ؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">میگن كه اگه اینا راضی اونا هم راضی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اون وقت شاید بچه ها رو بفرستند بازی!!&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">منظورم بود بفرستند مشهد!</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">گفتم دانشگاه داره رو به انقراض میره هاااااا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">نگفتم؟</span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تازه اینا هم به كنار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اصلا اینا رو ولش كن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اینا مهم نیستش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مهم اینه كه آی ی ی ی ی ی هواررررررر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تاریخ كهن دانشگاه گلبهار چی میشه پس ؟؟؟؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یعنی همش پر؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تیر تَپَر تَرتَر تَرهِ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div> text/html 2012-11-07T16:48:22+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی بدو بدو چوب حراج زدم http://golbaharcity.mihanblog.com/post/268 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">چند می گیری دانشگاه رو بخری؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">5 میلیارد ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">10 میلیارد ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یا شایدم 100 میلیارد ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">فروخته شد به اون آقایی كه اون گوشه نشسته سبیلشم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شبیه پوآروست !!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">درست فهمیدین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دانشگاه دیگه بی دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زمزمه هایی هستش كه یكی از ارگان های</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دست گذاشته روی دانشگاه و می خواد دانشگاه رو</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یجا كمپلت از بیخ و بنیان درجا همونجا كجا اینجا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از این ورا داشتیم رد میشدیم .....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ببخشید قاطی شدش (:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خلاصه اینكه یكی می خواد دانشگاه رو بخره !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اینا هم می خوان دانشگاه رو بفروشن !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دلیل فروش رو هم از اون طرف كاهش ورودی های</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">جدید و از این طرف افزایش هزینه ها</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">باعث شده كه مسئولین به فكر فروش دانشگاه بیافتند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">حالا تكلیف بچه ها چی میشه ؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">میگن كه اگه اینا راضد اونا هم راضی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اون وقت شاید بچه ها رو بفرستند مشهد !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تازه اینا هم به كنار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اصلا اینا رو ولش كن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اینا مهم نیستش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مهم اینه كه آی ی ی ی ی ی هواررررررر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تاریخ كهن دانشگاه گلبهار چی میشه پس ؟؟؟؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یعنی همش پر؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تیر تَپَر تَرتَر تَرهِ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div> text/html 2012-10-28T17:11:58+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی سن پطرزبورگ http://golbaharcity.mihanblog.com/post/267 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">سن پطرزبورگ از این ور !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">كار جالبی بودش&nbsp;كه یه گروه از بچه های</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دانشگاه امروز انجام داده بودند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آره درسته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">امروز توی سالن آمفی تئاتر دانشگاه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">فیلم سن پطرزبورگ رو نمایش دادند كه كاره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خیلی جالبی بودش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">كلی بچه ها خندیدند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ولی زمان پخش فیلم كه از حدود ساعت 12</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شروع شده بودش با كلاس ساعت 13</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">همزمانی پیدا كردش كه باعث شد تعداد زیادی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از بچه ها از اواسط فیلم سالن رو ترك كنند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">تازه بلیتشم رایگان بودش هاااا &nbsp;LOL (:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-10-28T17:02:33+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی اینا چیه؟ http://golbaharcity.mihanblog.com/post/266 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">یعنی اینا تابلوهای برد هستند؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یه مدتیه یه چندتا تیر و تخته (البته همون تخته های</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ام دی اف خودمون) زدن به در و دیوار دانشگاه و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یه شوك منظره ایی دادن به محیط</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">حتما دیدید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">حالا منظور از این كار چی بوده؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یعنی از اینا می خوان به جای تابلوهای برد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">استفاده كنند؟؟؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">این مدلی شو ندیده بودیم هااااااااا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">البته شایدم دیوارهای دانشگاه باستانیمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">داره می ریزه و مسئولین دارند با&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">این كار جلو ریزش آوار رو می گیرند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آی ی ی ی ی ی ی ی برو كنار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">كارگران مشغول كارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">(صدای فریاد اوس ممد)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">خلاصه اینكه اینم یه داستانی داره واسه خودش</font></div> text/html 2012-10-14T16:55:37+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی سرانجام http://golbaharcity.mihanblog.com/post/265 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">می دونید آخر و عاقبت رشته های</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">&nbsp;مختلف دانشگاه چی میشه؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">1.بچه های كشاورزی آخرش باید برن وسط مزرعه با یك</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بیل روی شونه هاشون داد بزنند :</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ممد هووووووووووووووووو !!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آب رو ول كن توی جوب !</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">2.بچه های اقتصاد كشاورزی هم میشن آخرش حسابدار و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">منشی بچه های زراعت كه بالا شرحشونو گفتیم.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">3.بچه های تربیت بدنی هم خیلی بشن، میشن معلم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">ورزش مدارس.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">4.بچه های مكانیك هم به تفكیك رشته های مختلف می شن یا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لوله كش یا كابینت ساز، یه دسته شون هم تراشكار!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">5.بچه های هنر هم می شن نقاش ساختمان</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">6.بچه های علوم دام هم نهایتا میشن چوپان و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گله داری می كنند !</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">7. بچه های فضای سبز هم میشن چمن زن !</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/65.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">البته من خودمم با اینكه سامورایی هستم ولی جزو یكی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از همین بندهایی كه گفتم می شم پس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زیاد به دل نگیرید.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/66.gif"></div> text/html 2012-10-06T15:40:10+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی آمار و ارقام http://golbaharcity.mihanblog.com/post/264 <div><br></div><div><br></div><hr><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> اولین سال ورود دختران به گلبهار سال 83</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;بود؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font>&nbsp;كه نسبت دختران به پسران دانشگاه در</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;سال</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;83،&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">50 به 900 بوده ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه اولین ورودی های رشته علوم دام</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">مربوط به سال 83 بود (همگی پسر) ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه تعداد دختران ورودی سال83</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">رشته زراعت تنها 1 نفر بوده ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه اولین ورودی های رشته اقتصاد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">مربوط به سال 83 بوده و تعداد دختران به پسران</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">در این رشته 50 به 7 بوده ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه اولین ورودی های دختر رشته</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">زراعت مربوط به سال 86 بوده ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه اولین ورودی های دختر رشته&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">علوم دام مربوط به سال 85 بوده ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه اولین ورودی دختران تربیت بدنی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">مربوط به سال 84 بوده ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه دانشگاه گلبهار رشته هایی مثل&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">كاردانی تولیدات كشاورزی و كاردانی محیط زیست</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">داشته و حال دیگه هیچ كدوم نیستند؟(منقرض شدن)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه نسبت پسران به دختران در رشته</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">محیط زیست 3 به 40 بوده ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه تا قبل از سال 87 دانشگاه مكانیك</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">معروف به دهكده لیانشانپو بوده؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه از سال 84 تا سال 90 دانشگاه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">بچه های مكانیك رو از دانشگاه كشاورزی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">جدا كرده بودند ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه تا موقعی كه دانشگاه مكانیك و</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">كشاورزی از هم جدا بودند بین بچه های دوتا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">دانشگاه همیشه بر سر اینكه كدوم دانشگاه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">بالا بَرَره و كدوم پایین بَرَره هست</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">كل كل بود ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه قدیمی ترین رشته&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">دانشگاه زراعت هستش ؟</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><font color="#ff0000">آیا می دونستید</font> كه یكی از دختران دانشگاه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">سر كلاس عملی ماشین های كشاورزی با</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">تراكتور از روی استادش رد شد و باعث&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">مصدومیت&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">و بازنشستگی استاد شد؟</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2012-10-04T16:51:45+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی صرفا جهت اطلاع 2 http://golbaharcity.mihanblog.com/post/263 <div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آیا می دونستید كه در بین كادر حراست دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آقای عباسی جزو قدیمی ترین افراد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">حراست دانشگاه بوده است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">حتی قدیمی تر از احمدی !</font></div> text/html 2012-10-03T16:47:51+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی صرفا جهت اطلاع http://golbaharcity.mihanblog.com/post/262 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شاید ندونید شایدم بدونید ، ولی خوبه كه بدونید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مهندس سازواری یا همون امپراطور خودمون دوران</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">فوق لیسانسش رو توی دانشگاه خودمون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">گذرونده و دانشجوی همین گلبهار بوده یه زمانی</font></div> text/html 2012-09-27T16:07:28+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی انقراض http://golbaharcity.mihanblog.com/post/261 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">انقراض دانشگاه به زودی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">با روند پیش روی دانشگاه و تعداد ورودی ها این جور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">به نظر می رسه كه دانشگاه گلبهار رو به</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">انقراض نسل داره قدم می زاره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آخه هر سال كه می گذره از تعداد ورودی های جدید كاسته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">می شه و به تعداد خروجی ها افزوده میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">به قولی نسبت عرضه و تقاضا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">داره به هم می خوره</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">جالبه بدونید كه در هفته ای كه گذشت 98 درصد كلاسهای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">این ترم تشكیل نشدش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بجز انگشت شماری كه اونم روی اعتبار استادشون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مجبور به تشكیل كلاسها شدند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از طرفی یه سری شایعات به گوش می رسه كه شاید این ترم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">حتی ورودی های جدید گروه اقتصاد به حد نساب نرسه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">و كلا این ترم اولین گروه منقرض</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شده مربوط به اقتصاد باشه!!</font></div> text/html 2012-09-19T17:57:52+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی اراذل اوباش http://golbaharcity.mihanblog.com/post/260 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">بررسی یك پرونده !!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">&nbsp; &nbsp; <font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; موضوع :</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp; &nbsp;بررسی علت اتوبوس ها به خانم ها و آقایان</font></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">همون جوری كه اشاره شد و از منابع بدست آمده مشخص است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;تا اواخر</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">سال 85 كلیه اتوبوس های گلبهار</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;از بند</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;اختلاط استفاده&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">می كردند و هیچ گونه تفكیكی وجود</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;نداشت</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;اما از اون</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;سال</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;به ناگاه این</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">قانون به هم خورد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;كه بنا</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;به عللی بود.</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">علت اصلی كه اكثر كارشناسان و&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">نظریه پردازان</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;در آن</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;تفاهم نظر</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">دارند این است كه یك گروه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;باعث</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;این</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;وضعیت شد و&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">آن گروه كسانی نبودند به جز</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;بچه های رشته زراعت</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;ورودی 85 كه</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">تماماٌ پسر بودند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;و جزو شرترین و</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;شلوغ كارترین</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">تا آن</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;زمان بودند و معروف به اراذل دانشگاه بودند كه&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">با شلوغ كاری</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">و به هم ریختن بیش از اندازه اتوبوس ها</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;باعث شدند</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">تا صدای همگان در بیادش و اهالی گلبهار</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;جزو</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;اصلی شاكیان</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;بودند كه&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">بدین صورت</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">&nbsp;باعث شدند تا تفكیك جنسیتی از&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">اتوبوس ها شروع شود</span></div> text/html 2012-09-17T15:28:15+01:00 golbaharcity.mihanblog.com سامورایی تاریخچه http://golbaharcity.mihanblog.com/post/259 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6">یه نگاهی هم به اون قدیما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">همین جوری زد به سرم كه یه یادی از گذشته ها كنم،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از همون قدیم مدیم های دانشگاه گلبهار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از همون دوران كهن.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">البته شما یادتون نمی یاد ولی اون موقع ها اتوبوس های گلبهار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">از اون دسته اتوبوس های داغون بود كه یه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">در كوچیك جلو داشت و در قسمت خانم ها هم ته اتوبوس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">بودش، جاش هم خیلی كوچیك و تنگ بودش با</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">كلی سر و صدا و تعداد زیادی سوراخ سمبه كه اگه یه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">موقعی بارون می گرفت دیگه توی اتوبوس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">می شد استخر متحرك، یه عده ایی هم اون وسط دوش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">می گرفتند . تازه ساعت حركت اتوبوس ها هم هر یك</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;ساعت یكبار بودش كه توی زمان خودش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آخر سرعت محسوب می شد.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">كرایه اتوبوس ها هم 150 تومان بود و بچه ها كه می خواستند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">هم دیگه رو مهمون كنند یه دفعه ایی 7 ، 8 نفر رو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">مهمون می كردن ولی الان ......</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">موقعی هم كه هوا گرم می شد جاتون خالی سونا خشك</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">رو به راه بود.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">البته باز این خوب بودش، می گن كه قبل از این دوران</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">یعنی اون خیلی دیگه قدیما كه مربوط به زمان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">دوران ماقبل سامورایی بوده،به جای اتوبوس،مینی بوس بوده</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">كه بچه ها كلی مكافات داشتند.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">از اول سال 84 به بعد با ورود چند تا اتوبوس جدید به&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">ناوگان حمل و نقل شاهد بهبود كیفیت بودیم كه زمان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">حركت هم به 30 دقیقه كاهش یافته بود</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">(این حركت در نوع خودش یه انقلاب صنعتی بود).</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">البته این رو هم بگم كه تا اواخر سسال 85 كلیه اتوبوس های</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">گلبهار به صورت تمام مختلط بودش و هیچ منع ایی</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">هم در قسمت عقب و جلو از نظر جنسیت وجود نداشت</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">(آخر اروپایی بودش ها)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">البته سر یه سری مسائل و یك گروه خاص&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">(كه داستاش رو بعدا می گم)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">این اختلاط برچیده شد و در سالهای آتی شاهد این بودیم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">كه نه تنها خانم ها و آقایون رو از هم تفكیك كردند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">بلكه كلا به تفكیك اتوبوس های كاملا جدا هم رسید!</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; ">والالالالالالا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; "><br></span></div>