دانشگاه آزاد گلبهار tag:http://golbaharcity.mihanblog.com 2019-09-13T23:15:41+01:00 mihanblog.com برف 2012-12-17T18:15:24+01:00 2012-12-17T18:15:24+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/273 سامورایی برف و آدم برفیامروز گلبهار حسابی برف اومدشدانشگاه رو سفید پوش كرده بودبچه ها هم رفتند و توی حیاط دانشگاه یه چندتا آدم برفی به صلیقه های خودشون ساختند

برف و آدم برفی

امروز گلبهار حسابی برف اومدش

دانشگاه رو سفید پوش كرده بود

بچه ها هم رفتند و توی حیاط دانشگاه یه چندتا

 آدم برفی به صلیقه های خودشون ساختند
]]>
مه 2012-12-16T17:58:52+01:00 2012-12-16T17:58:52+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/272 سامورایی مه آلودامروز دوشنبه سر صبح دانشگاه گلبهار دیدنی بوداینقدر هوا مه آلود بودش كهساختمون به اون عظمت تا جلوی پله هااصلا دیده نمی شدشیه صحنه رویایی شده بودش

مه آلود

امروز دوشنبه سر صبح دانشگاه گلبهار دیدنی بود

اینقدر هوا مه آلود بودش كه

ساختمون به اون عظمت تا جلوی پله ها

اصلا دیده نمی شدش

یه صحنه رویایی شده بودش


]]>
انتشارات 2012-12-13T13:31:59+01:00 2012-12-13T13:31:59+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/271 سامورایی روزهای شلوغ انتشاراتدیگه كم كم داره آخر ترم میشه و كم كمداره انتشارات شلوغ و پلوغ میشهدیگه داره كم كم بوی جمع و جور كردن جزوه هااز دور دست ها به گوش می رسهكم كم همه دست به كار شدن كه جزوه هاشونوكامل كننخلاصه اینكه حسابی این روزا كارو كاسبی بروبچانتشارات سكه هستش و صد البته شلوغ.شواهد گویای اونه كه هفته دیگه اوج شلوغی انتشارات باشه

روزهای شلوغ انتشارات

دیگه كم كم داره آخر ترم میشه و كم كم

داره انتشارات شلوغ و پلوغ میشه

دیگه داره كم كم بوی جمع و جور كردن جزوه ها

از دور دست ها به گوش می رسه

كم كم همه دست به كار شدن كه جزوه هاشونو

كامل كنن

خلاصه اینكه حسابی این روزا كارو كاسبی بروبچ

انتشارات سكه هستش و صد البته شلوغ.

شواهد گویای اونه كه هفته دیگه اوج شلوغی 

انتشارات باشه
]]>
برف و بوران 2012-12-12T15:28:41+01:00 2012-12-12T15:28:41+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/270 سامورایی دانشگاه در محاصره برف از سر صبح داشت همین جوری نم نم بارونمیومدش كه به ناگاه تبدیل شدش به برفاونم چه برفی ی ی ی ی ی یتا اومدیم به خودمون اسیر برف و بوران شدیمولی عجب منظره زیبایی شده بودش
دانشگاه در محاصره برف 

از سر صبح داشت همین جوری نم نم بارون

میومدش كه به ناگاه تبدیل شدش به برف

اونم چه برفی ی ی ی ی ی ی

تا اومدیم به خودمون اسیر برف و بوران شدیم

ولی عجب منظره زیبایی شده بودش


]]>
بدو بدو چوب حراج زدم 2012-11-07T17:19:58+01:00 2012-11-07T17:19:58+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/269 سامورایی چند می گیری دانشگاه رو بخری؟؟؟5 میلیارد ؟10 میلیارد ؟یا شایدم 100 میلیارد ؟فروخته شد به اون آقایی كه اون گوشه نشسته سبیلشمشبیه پوآروست !!!درست فهمیدیندانشگاه دیگه بی دانشگاهزمزمه هایی هستش كه یكی از ارگان هادست گذاشته روی دانشگاه و می خواد دانشگاه رویجا كمپلت از بیخ و بنیان درجا همونجا كجا اینجااز این ورا داشتیم رد میشدیم .....ببخشید قاطی شدش (:خلاصه اینكه یكی می خواد دانشگاه رو بخره !!اینا هم می خوان دانشگاه رو بفروشن !!دلیل فروش رو هم از اون طرف كاهش ورودی هایجدید و از این طرف افزایش هزینه

چند می گیری دانشگاه رو بخری؟؟؟

5 میلیارد ؟

10 میلیارد ؟

یا شایدم 100 میلیارد ؟

فروخته شد به اون آقایی كه اون گوشه نشسته سبیلشم

شبیه پوآروست !!!

درست فهمیدین

دانشگاه دیگه بی دانشگاه

زمزمه هایی هستش كه یكی از ارگان ها

دست گذاشته روی دانشگاه و می خواد دانشگاه رو

یجا كمپلت از بیخ و بنیان درجا همونجا كجا اینجا

از این ورا داشتیم رد میشدیم .....

ببخشید قاطی شدش (:

خلاصه اینكه یكی می خواد دانشگاه رو بخره !!

اینا هم می خوان دانشگاه رو بفروشن !!

دلیل فروش رو هم از اون طرف كاهش ورودی های

جدید و از این طرف افزایش هزینه ها

باعث شده كه مسئولین به فكر فروش دانشگاه بیافتند

حالا تكلیف بچه ها چی میشه ؟؟

میگن كه اگه اینا راضی اونا هم راضی 

اون وقت شاید بچه ها رو بفرستند بازی!! 

منظورم بود بفرستند مشهد!


گفتم دانشگاه داره رو به انقراض میره هاااااا

نگفتم؟

تازه اینا هم به كنار

اصلا اینا رو ولش كن

اینا مهم نیستش

مهم اینه كه آی ی ی ی ی ی هواررررررر

تاریخ كهن دانشگاه گلبهار چی میشه پس ؟؟؟؟؟؟


یعنی همش پر؟

تیر تَپَر تَرتَر تَرهِ


]]>
بدو بدو چوب حراج زدم 2012-11-07T16:48:22+01:00 2012-11-07T16:48:22+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/268 سامورایی چند می گیری دانشگاه رو بخری؟؟؟5 میلیارد ؟10 میلیارد ؟یا شایدم 100 میلیارد ؟فروخته شد به اون آقایی كه اون گوشه نشسته سبیلشمشبیه پوآروست !!!درست فهمیدیندانشگاه دیگه بی دانشگاهزمزمه هایی هستش كه یكی از ارگان هایدست گذاشته روی دانشگاه و می خواد دانشگاه رویجا كمپلت از بیخ و بنیان درجا همونجا كجا اینجااز این ورا داشتیم رد میشدیم .....ببخشید قاطی شدش (:خلاصه اینكه یكی می خواد دانشگاه رو بخره !!اینا هم می خوان دانشگاه رو بفروشن !!دلیل فروش رو هم از اون طرف كاهش ورودی هایجدید و از این طرف افزایش هزینه ها

چند می گیری دانشگاه رو بخری؟؟؟

5 میلیارد ؟

10 میلیارد ؟

یا شایدم 100 میلیارد ؟

فروخته شد به اون آقایی كه اون گوشه نشسته سبیلشم

شبیه پوآروست !!!

درست فهمیدین

دانشگاه دیگه بی دانشگاه

زمزمه هایی هستش كه یكی از ارگان های

دست گذاشته روی دانشگاه و می خواد دانشگاه رو

یجا كمپلت از بیخ و بنیان درجا همونجا كجا اینجا

از این ورا داشتیم رد میشدیم .....

ببخشید قاطی شدش (:

خلاصه اینكه یكی می خواد دانشگاه رو بخره !!

اینا هم می خوان دانشگاه رو بفروشن !!

دلیل فروش رو هم از اون طرف كاهش ورودی های

جدید و از این طرف افزایش هزینه ها

باعث شده كه مسئولین به فكر فروش دانشگاه بیافتند

حالا تكلیف بچه ها چی میشه ؟؟

میگن كه اگه اینا راضد اونا هم راضی 

اون وقت شاید بچه ها رو بفرستند مشهد !!

تازه اینا هم به كنار

اصلا اینا رو ولش كن

اینا مهم نیستش

مهم اینه كه آی ی ی ی ی ی هواررررررر

تاریخ كهن دانشگاه گلبهار چی میشه پس ؟؟؟؟؟؟

یعنی همش پر؟

تیر تَپَر تَرتَر تَرهِ


]]>
سن پطرزبورگ 2012-10-28T17:11:58+01:00 2012-10-28T17:11:58+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/267 سامورایی سن پطرزبورگ از این ور !!كار جالبی بودش كه یه گروه از بچه هایدانشگاه امروز انجام داده بودندآره درستهامروز توی سالن آمفی تئاتر دانشگاه فیلم سن پطرزبورگ رو نمایش دادند كه كاره خیلی جالبی بودشكلی بچه ها خندیدندولی زمان پخش فیلم كه از حدود ساعت 12شروع شده بودش با كلاس ساعت 13همزمانی پیدا كردش كه باعث شد تعداد زیادیاز بچه ها از اواسط فیلم سالن رو ترك كنندتازه بلیتشم رایگان بودش هاااا  LOL (:
سن پطرزبورگ از این ور !!كار جالبی بودش كه یه گروه از بچه های

دانشگاه امروز انجام داده بودند

آره درسته

امروز توی سالن آمفی تئاتر دانشگاه 

فیلم سن پطرزبورگ رو نمایش دادند كه كاره 

خیلی جالبی بودش

كلی بچه ها خندیدند

ولی زمان پخش فیلم كه از حدود ساعت 12

شروع شده بودش با كلاس ساعت 13

همزمانی پیدا كردش كه باعث شد تعداد زیادی

از بچه ها از اواسط فیلم سالن رو ترك كنند

تازه بلیتشم رایگان بودش هاااا  LOL (:

]]>
اینا چیه؟ 2012-10-28T17:02:33+01:00 2012-10-28T17:02:33+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/266 سامورایی یعنی اینا تابلوهای برد هستند؟یه مدتیه یه چندتا تیر و تخته (البته همون تخته هایام دی اف خودمون) زدن به در و دیوار دانشگاه ویه شوك منظره ایی دادن به محیطحتما دیدیدحالا منظور از این كار چی بوده؟یعنی از اینا می خوان به جای تابلوهای برد استفاده كنند؟؟؟؟؟این مدلی شو ندیده بودیم هاااااااااالبته شایدم دیوارهای دانشگاه باستانیمونداره می ریزه و مسئولین دارند با این كار جلو ریزش آوار رو می گیرندآی ی ی ی ی ی ی ی برو كناركارگران مشغول كارند(صدای فریاد اوس ممد)خلاصه اینكه اینم یه داستانی داره واسه خ

یعنی اینا تابلوهای برد هستند؟

یه مدتیه یه چندتا تیر و تخته (البته همون تخته های

ام دی اف خودمون) زدن به در و دیوار دانشگاه و

یه شوك منظره ایی دادن به محیط

حتما دیدید

حالا منظور از این كار چی بوده؟

یعنی از اینا می خوان به جای تابلوهای برد 

استفاده كنند؟؟؟؟؟

این مدلی شو ندیده بودیم هااااااااا

البته شایدم دیوارهای دانشگاه باستانیمون

داره می ریزه و مسئولین دارند با 

این كار جلو ریزش آوار رو می گیرند

آی ی ی ی ی ی ی ی برو كنار

كارگران مشغول كارند

(صدای فریاد اوس ممد)

خلاصه اینكه اینم یه داستانی داره واسه خودش
]]>
سرانجام 2012-10-14T16:55:37+01:00 2012-10-14T16:55:37+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/265 سامورایی می دونید آخر و عاقبت رشته های مختلف دانشگاه چی میشه؟1.بچه های كشاورزی آخرش باید برن وسط مزرعه با یكبیل روی شونه هاشون داد بزنند :ممد هووووووووووووووووو !!!آب رو ول كن توی جوب !2.بچه های اقتصاد كشاورزی هم میشن آخرش حسابدار ومنشی بچه های زراعت كه بالا شرحشونو گفتیم.3.بچه های تربیت بدنی هم خیلی بشن، میشن معلمورزش مدارس.4.بچه های مكانیك هم به تفكیك رشته های مختلف می شن یالوله كش یا كابینت ساز، یه دسته شون هم تراشكار!5.بچه های هنر هم می شن نقاش ساختمان6.بچه های علوم دام هم نهایتا میشن چوپان وگ
می دونید آخر و عاقبت رشته های

 مختلف دانشگاه چی میشه؟

1.بچه های كشاورزی آخرش باید برن وسط مزرعه با یك

بیل روی شونه هاشون داد بزنند :

ممد هووووووووووووووووو !!!

آب رو ول كن توی جوب !

2.بچه های اقتصاد كشاورزی هم میشن آخرش حسابدار و

منشی بچه های زراعت كه بالا شرحشونو گفتیم.

3.بچه های تربیت بدنی هم خیلی بشن، میشن معلم

ورزش مدارس.

4.بچه های مكانیك هم به تفكیك رشته های مختلف می شن یا

لوله كش یا كابینت ساز، یه دسته شون هم تراشكار!

5.بچه های هنر هم می شن نقاش ساختمان

6.بچه های علوم دام هم نهایتا میشن چوپان و

گله داری می كنند !

7. بچه های فضای سبز هم میشن چمن زن !

البته من خودمم با اینكه سامورایی هستم ولی جزو یكی

از همین بندهایی كه گفتم می شم پس

زیاد به دل نگیرید.
]]>
آمار و ارقام 2012-10-06T15:40:10+01:00 2012-10-06T15:40:10+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/264 سامورایی آیا می دونستید اولین سال ورود دختران به گلبهار سال 83 بود؟آیا می دونستید كه نسبت دختران به پسران دانشگاه در سال 83، 50 به 900 بوده ؟آیا می دونستید كه اولین ورودی های رشته علوم داممربوط به سال 83 بود (همگی پسر) ؟آیا می دونستید كه تعداد دختران ورودی سال83رشته زراعت تنها 1 نفر بوده ؟آیا می دونستید كه اولین ورودی های رشته اقتصادمربوط به سال 83 بوده و تعداد دختران به پسراندر این رشته 50 به 7 بوده ؟آیا می دونستید كه اولین ورودی های دختر رشتهزراعت مربوط به سال 8


آیا می دونستید اولین سال ورود دختران به گلبهار سال 83

 بود؟

آیا می دونستید كه نسبت دختران به پسران دانشگاه در

 سال 83، 50 به 900 بوده ؟

آیا می دونستید كه اولین ورودی های رشته علوم دام

مربوط به سال 83 بود (همگی پسر) ؟

آیا می دونستید كه تعداد دختران ورودی سال83

رشته زراعت تنها 1 نفر بوده ؟

آیا می دونستید كه اولین ورودی های رشته اقتصاد

مربوط به سال 83 بوده و تعداد دختران به پسران

در این رشته 50 به 7 بوده ؟

آیا می دونستید كه اولین ورودی های دختر رشته

زراعت مربوط به سال 86 بوده ؟

آیا می دونستید كه اولین ورودی های دختر رشته 

علوم دام مربوط به سال 85 بوده ؟

آیا می دونستید كه اولین ورودی دختران تربیت بدنی

مربوط به سال 84 بوده ؟

آیا می دونستید كه دانشگاه گلبهار رشته هایی مثل 

كاردانی تولیدات كشاورزی و كاردانی محیط زیست

داشته و حال دیگه هیچ كدوم نیستند؟(منقرض شدن)

آیا می دونستید كه نسبت پسران به دختران در رشته

محیط زیست 3 به 40 بوده ؟

آیا می دونستید كه تا قبل از سال 87 دانشگاه مكانیك

معروف به دهكده لیانشانپو بوده؟

آیا می دونستید كه از سال 84 تا سال 90 دانشگاه

بچه های مكانیك رو از دانشگاه كشاورزی

جدا كرده بودند ؟

آیا می دونستید كه تا موقعی كه دانشگاه مكانیك و

كشاورزی از هم جدا بودند بین بچه های دوتا

دانشگاه همیشه بر سر اینكه كدوم دانشگاه

بالا بَرَره و كدوم پایین بَرَره هست

كل كل بود ؟

آیا می دونستید كه قدیمی ترین رشته 

دانشگاه زراعت هستش ؟

آیا می دونستید كه یكی از دختران دانشگاه

سر كلاس عملی ماشین های كشاورزی با

تراكتور از روی استادش رد شد و باعث 

مصدومیت و بازنشستگی استاد شد؟


]]>
صرفا جهت اطلاع 2 2012-10-04T16:51:45+01:00 2012-10-04T16:51:45+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/263 سامورایی آیا می دونستید كه در بین كادر حراست دانشگاهآقای عباسی جزو قدیمی ترین افرادحراست دانشگاه بوده است حتی قدیمی تر از احمدی !

آیا می دونستید كه در بین كادر حراست دانشگاه

آقای عباسی جزو قدیمی ترین افراد

حراست دانشگاه بوده است 

حتی قدیمی تر از احمدی !
]]>
صرفا جهت اطلاع 2012-10-03T16:47:51+01:00 2012-10-03T16:47:51+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/262 سامورایی شاید ندونید شایدم بدونید ، ولی خوبه كه بدونیدمهندس سازواری یا همون امپراطور خودمون دورانفوق لیسانسش رو توی دانشگاه خودمونگذرونده و دانشجوی همین گلبهار بوده یه زمانی

شاید ندونید شایدم بدونید ، ولی خوبه كه بدونید

مهندس سازواری یا همون امپراطور خودمون دوران

فوق لیسانسش رو توی دانشگاه خودمون

گذرونده و دانشجوی همین گلبهار بوده یه زمانی
]]>
انقراض 2012-09-27T16:07:28+01:00 2012-09-27T16:07:28+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/261 سامورایی انقراض دانشگاه به زودیبا روند پیش روی دانشگاه و تعداد ورودی ها این جوربه نظر می رسه كه دانشگاه گلبهار رو بهانقراض نسل داره قدم می زارهآخه هر سال كه می گذره از تعداد ورودی های جدید كاستهمی شه و به تعداد خروجی ها افزوده میشهبه قولی نسبت عرضه و تقاضا داره به هم می خورهجالبه بدونید كه در هفته ای كه گذشت 98 درصد كلاسهایاین ترم تشكیل نشدشبجز انگشت شماری كه اونم روی اعتبار استادشونمجبور به تشكیل كلاسها شدنداز طرفی یه سری شایعات به گوش می رسه كه شاید این ترمحتی ورودی های جدید گروه اقتصاد به
انقراض دانشگاه به زودی

با روند پیش روی دانشگاه و تعداد ورودی ها این جور

به نظر می رسه كه دانشگاه گلبهار رو به

انقراض نسل داره قدم می زاره

آخه هر سال كه می گذره از تعداد ورودی های جدید كاسته

می شه و به تعداد خروجی ها افزوده میشه

به قولی نسبت عرضه و تقاضا 

داره به هم می خوره

جالبه بدونید كه در هفته ای كه گذشت 98 درصد كلاسهای

این ترم تشكیل نشدش

بجز انگشت شماری كه اونم روی اعتبار استادشون

مجبور به تشكیل كلاسها شدند

از طرفی یه سری شایعات به گوش می رسه كه شاید این ترم

حتی ورودی های جدید گروه اقتصاد به حد نساب نرسه 

و كلا این ترم اولین گروه منقرض

شده مربوط به اقتصاد باشه!!
]]>
اراذل اوباش 2012-09-19T17:57:52+01:00 2012-09-19T17:57:52+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/260 سامورایی بررسی یك پرونده !!!      موضوع :   بررسی علت اتوبوس ها به خانم ها و آقایانهمون جوری كه اشاره شد و از منابع بدست آمده مشخص است تا اواخرسال 85 كلیه اتوبوس های گلبهار از بند اختلاط استفاده می كردند و هیچ گونه تفكیكی وجود نداشت اما از اون سال به ناگاه اینقانون به هم خورد كه بنا به عللی بود.علت اصلی كه اكثر كارشناسان و نظریه پردازان در آن تفاهم نظردارند این است كه یك گروه باعث این وضعیت شد و
بررسی یك پرونده !!!


      موضوع :

   بررسی علت اتوبوس ها به خانم ها و آقایان


همون جوری كه اشاره شد و از منابع بدست آمده مشخص است

 تا اواخرسال 85 كلیه اتوبوس های گلبهار

 از بند اختلاط استفاده می كردند و هیچ گونه تفكیكی وجود

 نداشت اما از اون سال به ناگاه اینقانون به هم خورد

 كه بنا به عللی بود.علت اصلی كه اكثر كارشناسان و 

نظریه پردازان در آن تفاهم نظردارند این است كه یك گروه

 باعث این وضعیت شد و آن گروه كسانی نبودند به جز

 بچه های رشته زراعت ورودی 85 كهتماماٌ پسر بودند

 و جزو شرترین و شلوغ كارترینتا آن

 زمان بودند و معروف به اراذل دانشگاه بودند كه 

با شلوغ كاریو به هم ریختن بیش از اندازه اتوبوس ها

 باعث شدندتا صدای همگان در بیادش و اهالی گلبهار

 جزو اصلی شاكیان بودند كه بدین صورت

 باعث شدند تا تفكیك جنسیتی از 

اتوبوس ها شروع شود
]]>
تاریخچه 2012-09-17T15:28:15+01:00 2012-09-17T15:28:15+01:00 tag:http://golbaharcity.mihanblog.com/post/259 سامورایی یه نگاهی هم به اون قدیماهمین جوری زد به سرم كه یه یادی از گذشته ها كنم،از همون قدیم مدیم های دانشگاه گلبهاراز همون دوران كهن.البته شما یادتون نمی یاد ولی اون موقع ها اتوبوس های گلبهاراز اون دسته اتوبوس های داغون بود كه یهدر كوچیك جلو داشت و در قسمت خانم ها هم ته اتوبوسبودش، جاش هم خیلی كوچیك و تنگ بودش باكلی سر و صدا و تعداد زیادی سوراخ سمبه كه اگه یهموقعی بارون می گرفت دیگه توی اتوبوسمی شد استخر متحرك، یه عده ایی هم اون وسط دوش می گرفتند . تازه ساعت حركت اتوبوس ها هم هر یك ساعت یك
یه نگاهی هم به اون قدیما

همین جوری زد به سرم كه یه یادی از گذشته ها كنم،

از همون قدیم مدیم های دانشگاه گلبهار

از همون دوران كهن.

البته شما یادتون نمی یاد ولی اون موقع ها اتوبوس های گلبهار

از اون دسته اتوبوس های داغون بود كه یه

در كوچیك جلو داشت و در قسمت خانم ها هم ته اتوبوس

بودش، جاش هم خیلی كوچیك و تنگ بودش با

كلی سر و صدا و تعداد زیادی سوراخ سمبه كه اگه یه

موقعی بارون می گرفت دیگه توی اتوبوس

می شد استخر متحرك، یه عده ایی هم اون وسط دوش 

می گرفتند . تازه ساعت حركت اتوبوس ها هم هر یك

 ساعت یكبار بودش كه توی زمان خودش 

آخر سرعت محسوب می شد.

كرایه اتوبوس ها هم 150 تومان بود و بچه ها كه می خواستند

هم دیگه رو مهمون كنند یه دفعه ایی 7 ، 8 نفر رو 

مهمون می كردن ولی الان ......

موقعی هم كه هوا گرم می شد جاتون خالی سونا خشك

رو به راه بود.

البته باز این خوب بودش، می گن كه قبل از این دوران

یعنی اون خیلی دیگه قدیما كه مربوط به زمان

دوران ماقبل سامورایی بوده،به جای اتوبوس،مینی بوس بوده

كه بچه ها كلی مكافات داشتند.

از اول سال 84 به بعد با ورود چند تا اتوبوس جدید به 

ناوگان حمل و نقل شاهد بهبود كیفیت بودیم كه زمان

حركت هم به 30 دقیقه كاهش یافته بود

(این حركت در نوع خودش یه انقلاب صنعتی بود).

البته این رو هم بگم كه تا اواخر سسال 85 كلیه اتوبوس های

گلبهار به صورت تمام مختلط بودش و هیچ منع ایی

هم در قسمت عقب و جلو از نظر جنسیت وجود نداشت

(آخر اروپایی بودش ها)

البته سر یه سری مسائل و یك گروه خاص 

(كه داستاش رو بعدا می گم)

این اختلاط برچیده شد و در سالهای آتی شاهد این بودیم

كه نه تنها خانم ها و آقایون رو از هم تفكیك كردند

بلكه كلا به تفكیك اتوبوس های كاملا جدا هم رسید!

والالالالالالا

]]>